26/05/2024 13:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề kỳ 1
無題其一

Tác giả: Trần Phương Bính

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 29/06/2015 07:37

 

Nguyên tác

滄桑底事太紛披,
苦節終完此百罹。
河漢不曾淪弱骨,
雲山漫自鎭愁眉。
寰區荼苦三生在,
鼎鑊飴甘一死歸。
誼斷在前天在上,
景純一命訂何期。

Phiên âm

Thương tang để sự thái phân phi,
Khổ tiết chung hoàn thử bách ly[1].
Hà Hán bất tằng luân nhược cốt,
Vân sơn mạn tự trấn sầu mi.
Hoàn khu đồ khổ tam sinh tại,
Đỉnh hoạch di cam[2] nhất tử quy.
Nghị đoạn tại tiền thiên tại thượng,
Cảnh Thuần[3] nhất mệnh đính hà kỳ.

Dịch nghĩa

Cảnh bể dâu sao mà rắc rối quá vậy
Cố giữ tiết tháo cho trọn qua trăm mối lo này
Sông Hà sông Hán chưa từng dìm cái xuơng yếu
Núi mây hãy tạm khoá kín vẻ sầu đi
Cả thế gian cay đắng, ba kiếp còn đó
Đỉnh vạc ngọt như kẹo, một chết là về
Trước mắt tuyệt tình, trời còn trên đó
Cái mệnh Cảnh Thuần biết hạn đến bao giờ

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Bể dâu thế sự rối như tơ
Tiết tháo lo gìn, tránh mối lo
Hà Hán chưa từng dìm cốt yếu
Núi mây tạm khoá vẻ sầu tư
Thế gian cay đắng, đời người khổ
Đỉnh vạc ngọt ngào, chết tựa về
Công luận vẫn đây, trời vẫn đó
Cảnh Thuần mệnh đẹp biết bao giờ?
Bài này tác giả sáng tác khi bị quân Tây Sơn bắt về đồn sở.
[1] Trăm mối lo này. Trong Kinh Thi có câu: "Lúc ta chưa sinh, chẳng có việc gì. Lúc ta sinh rồi, gặp trăm mối lo này".
[3] Chưa rõ tích.
[2] Đỉnh vạc ngọt như kẹo. Trong bài Chính khí ca của Văn Thiên Tường có câu: "Sinh vạc ngọt như kẹo, mong mãi mà không được". Sinh và vạc là hai hình cụ thời cổ. Câu thơ Văn Thiên Tường có ý nói muốn chết trong sự chống đối mà không chết được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Phương Bính » Vô đề kỳ 1