25/10/2021 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính sách đề vịnh chi 11
正冊題詠之十一

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 09/11/2005 02:21

 

Nguyên tác

情天情海幻情身,
情既相逢必主淫;
漫言不肖皆榮出,
造釁開端實在寧。

Phiên âm

Tình thiên tình hải ảo tình thân,
Tình ký tương phùng tất chủ dâm;
Mạn ngôn bất tiêu giai vinh xuất,
Tạo hấn khai đoan thực tại "ninh".

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Trời tình, bể tình là mộng ảo,
Mà tội dâm kia cũng bởi tình.
Đầu têu nào phải "Vinh" hư hỏng,
Mở lối khơi nguồn, thực tại "Ninh".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Chính sách đề vịnh chi 11