01/10/2022 14:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai ảnh
梅影

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 07/05/2010 22:28

 

Nguyên tác

倒掛斜穿淡又濃,
瑤臺紙帳暗將通。
移來窗外風吹後,
橫過山前露照中。
東閣傳神清畫筆,
西湖瀉興苦吟翁。
珠簾彷彿渾無礙,
疑是真人在雪宮。

Phiên âm

Đảo quải tà xuyên đạm hựu nồng,
Dao đài chỉ trướng ám tương thông.
Di lai song ngoại phong xuy hậu,
Hoành quá sơn tiền lộ chiếu trung.
Đông các[1] truyền thần thanh hoạ bút[2],
Tây Hồ[3] tả hứng khổ ngâm ông[4].
Châu liêm phảng phất hồn vô ngại,
Nghi thị chân nhân tại tuyết cung[5].

Dịch nghĩa

Ngửa nghiêng ngang dọc, lợt lại đậm
Nơi trướng giấy chốn đài ngọc có nẻo thông kín nhẹm.
Ngoài song còn sót lại sau khi gió thổi qua,
Trước núi thoáng ngang trong ánh móc chiếu sáng.
Nơi Đông các thần quyền vào ngọn bút thanh hoạ,
Chốn Tây hồ hứng gợi lòng nhà thơ khổ ngâm.
Phảng phất cạnh rèm châu hồn nhiên không trở ngại,
Ngờ rằng có đấng chân nhân tại cung tuyết.

Bản dịch của Quách Tấn

Ngửa nghiêng ngang dọc đượm pha nồng,
Trong trướng Đài Dao dấu nẻo thông.
Ngan ngát song lưa chìu gió tắt,
La đà núi tỏa ánh sương phong.
Gác chen nét họa thần in bút,
Hồ vọng câu ngâm hứng chạm lòng.
Phưởng phất rèm châu không trở ngại,
Chừng nơi cung tuyết có tiên ông.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 164
[1] Gác phía đông. Câu có ý nhắc đến hai câu của Đỗ Phủ: “Đông các quan mai động thi hứng, Hoàn như Hà Tổn tại Dương Châu”. Hà Tổn ở Dương Châu làm Pháp Tào giải xá, có trồng một khóm mai, sau đổi sang sang đất Lạc, nhớ mai, xin trở lại Dương Châu.
[2] Chưa tìm được điển - Quách Tấn.
[3] Một cảnh đẹp ở Hàng Châu, Triết Giang, Trung Quốc.
[4] Những bài thơ vịnh mai của Lâm Bô sống vào thời kỳ Bắc Tống (967-1028). Ông trọn đời không làm quan, không vợ con, sống trong lều cỏ trên núi Cô San cạnh Tây Hồ, trồng mai và nuôi hạc, cả đời sống ẩn dật lặng lẽ.
[5] Cung của Tể tướng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Mai ảnh