07/07/2022 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm tửu kỳ 04
飲酒其四

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 14/10/2019 16:55

 

Nguyên tác

棲棲失群鳥,
日暮猶獨飛。
徘徊無定止,
夜夜聲轉悲。
厲響思清遠,
去來何依依。
因值孤生松,
斂翮遙來歸。
勁風無榮木,
此蔭獨不衰。
托身已得所,
千載不相違。

Phiên âm

Thê thê thất quần điểu,
Nhật mộ do độc phi.
Bồi hồi vô định chỉ,
Dạ dạ thanh chuyển bi.
Lệ hưởng tư thanh viễn,
Khứ lai hà y y.
Nhân trị cô sinh tùng,
Liễm cách dao lai quy.
Kình phong vô vinh mộc,
Thử âm độc bất suy.
Thác thân dĩ đắc sở,
Thiên tải bất tương vi.

Bản dịch của Trần Trọng Dương

Lạc bầy chim hoảng hốt
Chiều muộn một mình bay
Quẩn quanh không chỗ đậu
Tiếng buồn thương dâng đầy
Về phương nao chim hỡi
Hay chim nhớ sớm mai
Cành tùng xanh cao vút
Cho chim thu cánh gầy
Dẫu gió xua cỏ rạp
Bóng tùng vẫn gang tay
Che cho chim nương náu
Ngàn năm ngơi chốn này
Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Ẩm tửu kỳ 04