06/08/2021 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bai 34 - Nhẫn thì qua

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2007 22:09

 

Chưa dễ ai là bụt Thích Ca,
Mọi niềm nhân ngã nhẫn thì qua.
Lòng vô sự trăng in nước,
Của thảng lai gió thổi hoa.
Hầu khách xuân xanh khi trẻ,
Mấy người đầu bạc tuổi già.
Thanh nhàn ấy, ắt là tiên khách,
Được thú ta đà có thú ta.
Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Nguyễn Quân, Bạch Vân quốc ngữ thi tập, NXB Sống Mới 1974
3. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bai 34 - Nhẫn thì qua