05/07/2022 17:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yết Chân Đế tự thiền sư
謁真諦寺禪師

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 23:13

 

Nguyên tác

蘭若山高處,
煙霞嶂幾重。
凍泉依細石,
晴雪落長松。
問法看詩忘,
觀身向酒慵。
未能割妻子,
卜宅近前峰。

Phiên âm

Lan nhã sơn cao xứ,
Yên hà chướng kỷ trùng.
Đống tuyền y tế thạch,
Tình tuyết lạc trường tùng.
Vấn pháp khán thi vong,
Quan thân hướng tửu dung.
Vị năng cát thê tử,
Bốc trạch cận tiền phong.

Dịch nghĩa

Nhà nguyện ở trên vùng núi cao,
Mây ráng phủ không biết bao nhiêu là lớp.
Nước suối đóng băng bám vào những viên đá vụn,
Bông tuyết khô vương nơi cây thông cao.
Khi hỏi về phép Phật, nhưng khi coi đến thơ thì lại quên,
Nghiệm đến đời sống mình thì nên tránh xa rượu.
Chưa có thể cắt đứt mối liên lạc với vợ con được,
Nên chọn nhà ngay trước núi này.

Bản dịch của Phạm Doanh

Phòng tu trên vùng núi cao,
Mây ráng mấy đợt bao.
Đá nhỏ, nước đông đóng,
Thông cao, tuyết bám vào.
Hỏi đạo, đọc thơ quên,
Nghiệm thân, rượu không nên.
Vợ con chưa dứt được,
Chọn nhà ngay núi bên.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Yết Chân Đế tự thiền sư