29/05/2024 19:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xương Môn tức sự
閶門即事

Tác giả: Trương Kế - 張繼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 17:02

 

Nguyên tác

耕夫召募逐樓船,
春草青青萬頃田。
試上吳門窺郡郭,
清明幾處有新煙。

Phiên âm

Canh phu triệu mộ trục lâu thuyền[1],
Xuân thảo thanh thanh vạn khoảnh điền.
Thí thướng Ngô Môn[2] khuy quận quách,
Thanh minh kỷ xứ hữu tân yên.

Dịch nghĩa

Hàng vạn nông dân bị bắt đi lính,
Hàng vạn cánh đồng ngập cỏ xanh khi xuân đến.
Thử trèo lên cửa thành nhìn ra ngoại ô,
Thanh minh này được mấy nơi có khói mới.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thuyền lầu vét lính hết nông dân,
Đồng ruộng xanh um lớp cỏ xuân.
Lên thử Ngô Môn nhìn khắp chốn,
Thanh minh khói mới thấy thưa dần.
Bài thơ này trong Toàn Đường thi có chép cả trong phần của tác giả Trương Kế và của Liễu Công Quyền 柳公權.

Xương Môn là cửa phía tây Ngô thành của nước Ngô, nay thuộc Tô Châu, do Ngô Hạp Lư cho xây. Hạp Lư đem quân ra khỏi Xương Môn tiến về phía tây đánh nước Sở, nên cửa thành này cũng được gọi là Phá Sở Môn 破楚門. Trương Kế khi lên thành này, nhớ đến chuyện xưa, thời trai tráng nông dân bị bắt đi lính, rất ít nhà có khói lửa thanh minh nên mới tức sự viết bài thơ này.

[1] Là thuyền chở lính ngày xưa.
[2] Tên khác của thành Xương Môn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kế » Xương Môn tức sự