22/10/2021 21:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng nghĩ trấn thủ tiễn đốc đồng
奉擬鎮守餞督同

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 22:09

 

Nguyên tác

一家一路會都司,
萬賴鴻沾福力奇。
兩鎮郡城為父子,
四方號令是男兒。
宦程雲郁成風雅,
山館塵清屬指揮。
尚有錦堂重慶日,
袞斑交映樂耆眉。

Phiên âm

Nhất gia nhất lộ hội đô ty,
Vạn lại hồng triêm phúc lực kỳ.
Lưỡng trấn quận thành vi phụ tử,
Tứ phương hiệu lệnh thị nam nhi.
Hoạn trình vân úc thành phong nhã,
Sơn quán trần thanh thuộc chỉ huy.
Thượng hữu cẩm đường[1] trùng khánh nhật,
Cổn ban giao ánh lạc kỳ my.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Một nhà một lối họp đô ty,
Trông cậy ơn trên phúc lạ kỳ.
Hai trấn đô thành là phụ tử,
Bốn phương hiệu lệnh ấy nam nhi.
Mây tuôn hoạn lộ thành phong nhã,
Bụi sạch sơn đài thuộc chỉ huy.
Nhà gấm còn nhiều phen tái hội,
Sân Lai áo cổn xiết mừng vui.
Quan trấn thủ tức Ngô Thì Sĩ, làm trấn thủ Lạng Sơn. Quan đốc đồng tức Ngô Thì Nhậm, làm đốc đồng Kinh Bắc và Thái Nguyên (năm 1778). Ngô Thì Nhậm vâng mệnh và thay cha làm bài thơ này để tiễn mình.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003, tr. 51
[1] Nhà gấm. Hạng Vũ từng nói “Giàu sang chẳng về quê hương như mặc áo gấm đi đêm”. Về sau, Hàn Kỳ đời Tống khi làm tể tướng lập một biệt thự ở quê cũ và đặt tên là Trú Cẩm đường (nhà gấm ban ngày).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Phụng nghĩ trấn thủ tiễn đốc đồng