14/08/2020 07:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi gió

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 20:00

 

Mưỡu:
Cát đâu ai bốc tung giời?
Sóng sông ai vỗ? Cây đồi ai rung?
Phải rằng dì Gió hay không?
Phong tình đem thói lạ lùng chêu[1] ai?

Nói:
Khoái tai phong dã![2]
Giống vô tình gỗ đá cũng mê tơi.
Gặp gió đây, hỏi một đôi lời:
Ta hỏi gió quen ai mà phảng phất?
Thử thị Đà Giang phi Xích Bích,
Dã vô Gia Cát dữ Chu Lang.[3]
Ai cầu phong? mà gió tự đâu sang?
Hay mải khách văn chương tìm kết bạn?
Gió hỡi gió! phong trần ta đã chán,
Cánh chim bằng, chín vạn những chờ mong.
Nên chăng, Gió cũng chiều lòng.
Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Trêu.
[2] Chữ Hán: 快哉風也. Nghĩa: Gió thổi sướng làm sao!
[3] Chữ Hán: 此是沱江非赤壁,也無諸葛與周郎. Nghĩa: Nơi này là Đà Giang không phải Xích Bích, Cũng chẳng có Gia Cát và Chu Lang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Hỏi gió