01/12/2021 21:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ nhập Tứ Xuyên cảnh hỉ tình
初入四川境喜晴

Tác giả: Tăng Quốc Phiên - 曾國藩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 10:15

 

Nguyên tác

萬里關山睡夢中,
今朝始洗眼矇矓。
雲頭齊擁劍門上,
峰勢欲隨江水東。
楚客初來詢物俗,
蜀人從古足英雄。
臥龍躍馬今安在,
極目天邊意未窮。

Phiên âm

Vạn lý quan san thuỵ mộng trung,
Kim triêu thuỷ tẩy nhãn mông lung.
Vân đầu tề ủng Kiếm Môn thượng,
Phong thế dục tuỳ giang thuỷ đông.
Sở khách sơ lai tuân vật tục,
Thục nhân tòng cổ túc anh hùng.
Ngoạ Long[1], Dược Mã[2] kim an tại,
Cực mục thiên biên ý vị cùng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Quan san vạn dặm như mơ,
Hôm nay rửa cặp mắt mờ là đây.
Kiếm Môn mây xuống phủ đầy,
Theo sông thế núi cũng quày về đông.
Tò mò khách Sở hỏi thăm,
Thục nhân trọng đấng anh hùng xưa nay.
Ngoạ Long, Dược Mã đâu rồi,
Đất trời mút mắt rứt ray ý tình.
Kiếm Môn tức ải Kiếm Các, tại huyện Kiếm Các 劍閣, là cửa ải quan trọng để vào đất Thục.

[1] Tức Gia Các Lượng 諸葛亮, hiệu Ngoạ Long, thừa tướng nhà Thục Hán.
[2] Tức Công Tôn Thuật 公孫述, nhân cuối đời Tây Hán loạn lạc, đem nhân mã vào chiếm đất Thục, xưng vương hiệu Bạch Đế 白帝, nhờ vào địa thế hiểm yếu giữ nước rất lâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tăng Quốc Phiên » Sơ nhập Tứ Xuyên cảnh hỉ tình