08/10/2022 00:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ già ca tống Nhan Chân Khanh sứ phó Hà Lũng
胡笳歌送顏真卿使赴河隴

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2012 15:45

 

Nguyên tác

君不聞胡笳聲最悲,
紫髯綠眼胡人吹。
吹之一曲猶未了,
愁殺樓蘭征戍兒。
涼秋八月蕭關道,
北風吹斷天山草。
昆侖山南月欲斜,
胡人向月吹胡笳。
胡笳怨兮將送君,
秦山遙望隴山雲。
邊城夜夜多愁夢,
向月胡笳誰喜聞。

Phiên âm

Quân bất văn Hồ già thanh tối bi,
Tử nhiêm lục nhãn Hồ nhân xuy.
Xuy chi nhất khúc do vị liễu,
Sầu sát Lâu Lan[1] chinh thú nhi.
Lương thu bát nguyệt Tiêu quan[2] đạo,
Bắc phong xuy đoạn Thiên sơn[3] thảo.
Côn Lôn sơn nam nguyệt dục tà,
Hồ nhân hương nguyệt xuy Hồ già.
Hồ già oán hề tương tống quân,
Tần sơn dao vọng Lũng sơn vân.
Biên thành dạ dạ đa sầu mộng,
Hương nguyệt Hồ già thuỳ hỷ văn.

Dịch nghĩa

Có lẽ ông chưa nghe tiếng kèn Hồ bi ai nhất,
Do chính người Hồ râu tía mắt xanh thổi.
Thổi chưa hết một khúc,
Đã làm rợ Lâu Lan đi lính thú nơi biên ải buồn đứt ruột.
Trên con đường đi qua ải Tiêu quan vào tháng tám mùa thu,
Gió bấc đã thổi xơ xác hết cỏ trên Thiên sơn.
Trăng phía nam núi Côn Luân sắp lặn,
Người Hồ hướng về trăng mà thổi kèn.
Tiếng kèn Hồ ai oán hề, nay thổi tiễn ông,
Từ núi Tần nhìn về mây núi Lũng ở xa xa...
Sau này trong thành nơi biên ải, đêm đêm trong nhiều giấc mộng buồn,
Ai là người nhìn trăng nghe tiếng kèn Hồ mà vui được?

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Anh chẳng thấy khèn Hồ tiếng rất buồn
Người Hồ râu tía mắt xanh thổi
Thổi khèn một khúc còn chưa xong
Sầu não chết người sang Lâu Lan
Mùa thu tháng tám lối Tiêu Quan
Gió bấc thổi đứt cỏ Thiên san
Nam núi Côn Lôn trăng xế tà
Người Hồ nhìn trăng thổi khèn Hồ
Khèn Hồ oán chừ sắp tiễn anh
Non Tần ngó mây non Lũng xanh
Biên thành đêm đêm nhiều mộng oán
Mấy ai thích nghe khèn đêm trăng
Nhan Chân Khanh là bạn đồng liêu và cũng là thi nhân đương thời với tác giả. Toàn Đường thi ghi nhận họ Nhan để lại 9 bài thơ. Hà Lũng là gọi tắt của Hà Tây và Lũng Thạch, nay nằm giữa hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải.

Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Tên bộ tộc xưa, nay trong khu tự trị Tân Cương.
[2] Còn gọi là Chương quan, tên cửa ải, cố chỉ nay tại đông nam huyện Cố Nguyên tỉnh Cam Túc.
[3] Tên núi, nay trong khu tự trị Tân Cương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Hồ già ca tống Nhan Chân Khanh sứ phó Hà Lũng