03/07/2020 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ bán
夜半

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi bruce lee vào 06/05/2010 03:04

 

Nguyên tác

三更三點萬家眠,
露欲為霜月墮煙。
鬥鼠上堂蝙蝠出,
玉琴時動倚窗弦。

Phiên âm

Tam canh tam điểm vạn gia miên,
Lộ dục vị sương nguyệt đoạ yên.
Đấu thử thượng đường biển bức xuất,
Ngọc cầm thì động ỷ song huyền.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Muôn nhà say ngủ giấc canh ba
Móc nặng hoà sương bóng nguyệt sà
Chuột cắn buồng trên, dơi rộn cửa
Ngọc cầm vẳng tiếng, tựa song ca
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Dạ bán