05/12/2020 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 04
題陳慎思學館次方亭韻其四

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2014 06:30

 

Nguyên tác

老樹攢階古,
紅蓮倚壁疏。
向風支翠幹,
得月寫金蕖。
勝政六官蝨,
爭名千里魚。
區區相賞適,
有美可活諸。

Phiên âm

Lão thụ toàn giai cổ,
Hồng liên ỷ bích sơ.
Hướng phong chi thuý cán,
Đắc nguyệt tả kim cừ.
Thắng chính lục quan[1] sắt,
Tranh danh thiên lý ngư.
Khu khu tương thưởng thích,
Hữu mỹ khả hoạt chư.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Cây cỗi thềm nên cổ
Vách thưa tựa sen hồng
Gió lay thân cây lục
Trăng sáng vẽ sen vàng
Giỏi trị rận lục phủ
Giành danh cá nghìn trùng
Cùng thưởng thích thú nhỏ
Thêm đẹp sớm nhiều hơn
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Sáu cơ quan của cơ thể, ở đây chỉ sáu bộ của triều đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 04