23/10/2021 11:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo vô ảnh tượng
道無影像

Tác giả: Nguyện Học thiền sư - 愿學禪師

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2008 10:18

 

Nguyên tác

道無影像,
觸目非遙。
自反推求,
莫求他得。
縱饒求得,
得即不真。
設使得真,
真是何物?

Phiên âm

Đạo vô ảnh tượng,
Xúc mục phi dao.
Tự phản suy cầu,
Mạc cầu tha đắc.
Túng nhiêu cầu đắc,
Đắc tức bất chân.
Thiết sử đắc chân,
Chân thị hà vật?

Dịch nghĩa

Đạo không có hình bóng cụ thể,
Nhưng nó lại có ngay trước mắt, chẳng ở đâu xa.
Phải tự suy nghĩ mà tìm trong bản thân mình,
Chớ mong tìm được ở người khác.
Nếu tìm [ở người khác] mà được,
Thì đó chẳng phải là “chân đạo” nữa.
Và dù có tìm được “chân đạo”,
Thì “chân đạo”sẽ là vật gì?

Bản dịch của Hoàng Lê

Đạo không hình bóng,
Trước mắt, đâu xa.
Tìm tự lòng ta,
Chớ tìm chốn khác.
Dẫu mà tìm được,
Chẳng phải là "chân",
Dù có được "chân",
"Chân" là gì vậy?
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyện Học thiền sư » Đạo vô ảnh tượng