02/10/2022 23:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Lư viên ngoại Tượng quá Thôi xử sĩ Hưng Tông lâm đình
與盧員外象過崔處士興宗林亭

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 02:30

 

Nguyên tác

綠樹重陰蓋四鄰,
青苔日厚自無塵。
科頭箕踞長松下,
白眼看他世上人。

Phiên âm

Lục thụ trùng âm cái tứ lân
Thanh đài nhật hậu tự vô trần
Khoa đầu cơ cứ trường tùng hạ
Bạch nhãn[1] khán tha thế thượng nhân.

Dịch nghĩa

Cây xanh lớp lớp che mát cả bốn phía,
Rêu xanh ngày một dày, tự nó đã không có bụi rồi.
Dưới gốc cây thông cao, đầu không khăn, ngồi xoạc cẳng,
Nhìn người đời bằng con mắt không ganh đua.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cây tươi che mát khắp chung quanh,
Sạch bụi làn rêu lớp lớp xanh.
Nằm dưới gốc thông, đầu xoã tóc,
Nhìn đời giương mắt trắng tinh anh.
Viên ngoại Lư Tượng là người coi giữ đồ thờ và việc cỗ tế ở lăng miếu vua. Thôi Hưng Tông là anh em họ với mẹ của Vương Duy, lúc này không làm quan mà ra rừng làm lều ở chơi.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Mắt trắng. Tích Nguyễn Tịch đời Tấn lấy mắt trắng nhìn người bỉ tục, lấy mắt xanh nhìn người thanh cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Dữ Lư viên ngoại Tượng quá Thôi xử sĩ Hưng Tông lâm đình