29/10/2021 05:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề hữu nhân vân mẫu trướng tử
題友人雲母障子

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2007 08:40

 

Nguyên tác

君家雲母障,
時向野庭開。
自有山泉入,
非因采畫來。

Phiên âm

Quân gia vân mẫu trướng,
Thì[1] hướng dã đình khai.
Tự hữu sơn tuyền nhập,
Phi nhân thái hoạ lai.

Dịch nghĩa

Nhà anh có tấm bình phong kết bằng các viên đá vân mẫu,
Đặt trước lối ra sân trước.
Trên đó, có cảnh núi cao và suối rừng do đá kết thành,
Đẹp như tranh vẽ, mà không cần sơn màu.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Tấm trướng này của bạn,
Mang ra giữa sân hoang.
Núi suối từ đó đến,
Chẳng phải màu tranh tường.
Nguồn: Vương Duy chân diện mục, tr. 21, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
[1] Có bản chép là trì 持.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Đề hữu nhân vân mẫu trướng tử