25/07/2024 04:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp em ăn một miếng trầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/12/2015 09:37

 

Gặp em ăn một miếng trầu,
Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào.
Miếng trầu đã đặng bằng bao,
Muốn cho đông liễu tây đào là hơn.
Miếng trầu kể hết nguồn cơn,
Muốn xem đây đấy thiệt hơn thế nào.
Miếng trầu là nghĩa tương giao,
Muốn cho đây đấy duyên vào hợp duyên.
Khảo dị:
Gặp nhau ăn một miếng trầu,
Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào.
Miếng trầu bao nặng bằng bao,
Muốn cho đông liễu tây đào là hơn.
Miếng trầu kể hết nguồn cơn,
Muốn xem đây đấy thiệt hơn thế nào.
Miếng trầu là nghĩa tương giao,
Muốn cho đây đấy duyên vào một duyên.
Gặp đây ăn một miếng trầu,
Mai ra đường cái gặp nhau ta chào.
Miếng trầu, của chả là bao,
Chỉ mong đông liễu, tây đào gần nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gặp em ăn một miếng trầu