07/12/2021 21:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ Hồng Tào vận
次洪漕韻

Tác giả: Hồng Tư Quỳ - 洪咨夔

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 08:19

 

Nguyên tác

塞垣擁雪髑髏寒,
多少將軍博美官。
莫恨知心今世鮮,
須知行道古來難。
時窮地狹何能舞,
命好天高亦可鑽。
此理乘除應會得,
梅邊索酒笑相看。

Phiên âm

Tái viên ủng tuyết độc lâu hàn,
Đa thiểu tướng quân bác mỹ quan[1].
Mạc hận tri tâm kim thế tiển,
Tu tri hành đạo cổ lai nan.
Thời cùng địa hiệp hà năng vũ,
Mệnh hảo thiên cao diệc khả toàn.
Thử lý thừa trừ ứng hội đắc,
Mai biên tác tửu tiếu tương khan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ải đầy tuyết lạnh đầu lâu,
Chức quan trọng yếu chỉ trao một vài.
Biết nhau nay chẳng còn ai,
Đường đời khó lắm, chê bai lệ thường.
Cùng thời đất hẹp hết phương,
Trời cao số tốt rộng đường đi qua.
Thừa trừ lẽ ấy đâu xa,
Ngắm mai nâng cốc cười xoà bên nhau.
[1] Quan chức cao, giữ chức vụ quan trọng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồng Tư Quỳ » Thứ Hồng Tào vận