26/03/2023 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng cúc kỳ 03
賞菊其三

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:52

 

Nguyên tác

同是天根次第栽,
西園多少被春催。
爭奇不是生來意,
故向三秋次第開。

Phiên âm

Đồng thị thiên căn thứ đệ tài,
Tây viên đa thiểu bị xuân thôi.
Tranh kỳ bất thị sinh lai ý,
Cố hướng tam thu thứ đệ khai.

Dịch nghĩa

Cùng là thiên căn lần lượt tài bồi,
Vườn tây bao nhiêu hoa bị xuân giục giã.
Tranh vẻ kỳ lạ chẳng phải là ý tứ lúc sinh ra,
Cho nên lần lượt nở hoa vào ba tháng thu.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lần lượt thiên căn vốn đắp bồi,
Vườn tây hoa lá rộn xuân tươi.
Sinh ra chẳng để tranh kỳ lạ,
Hẹn đến ba thu thắm dưới trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thưởng cúc kỳ 03