22/03/2023 20:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thoát vòng danh lợi

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 08/04/2006 18:03

 

Chen chúc lợi danh đà chán ngắt,
Cúc tùng phong nguyệt[1] mới vui sao.
Đám phồn hoa[2] trót bước chân vào,
Sực nghĩ lại giật mình bao kể xiết.
Quá giả vãng nhi bất thuyết[3],
Cái hình hài làm thiệt cái thân chi.
Cuộc đời thử ngẫm mà suy,
Bạn tùng cúc xưa kia là cố cựu[4].
Hẹn với lợi danh ba chén rượu,
Vui cùng phong nguyệt một câu thơ,
Chuyện cổ kim so sánh tựa bàn cờ,
Riêng vui thú giang sơn phong nguyệt.
Mặc xa mã thị thành không dám biết,
Thú yên hà trời đất để riêng ta.
Nào ai, ai biết chăng là?
Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
2. Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953
3. Phạm Quỳnh, “Văn chương trong lối hát ả đào”, Nam Phong tạp chí, số 69, 3-1923
[1] Chỉ cảnh điền viên.
[2] Ví chốn thành thị, hoặc đời người lúc tuổi trẻ.
[3] Chữ Hán: 過者往而不說. Nghĩa: Việc đã qua rồi không nên nhắc nữa. Lấy ý từ Luận ngữ.
[4] Bạn cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Thoát vòng danh lợi