07/12/2022 03:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cái nồi đồng

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 05/11/2010 21:37

 

Ngoài sao cạnh góc cũng như trong
Ai tạo ra người có ý không?
Mấy chước điều canh[1] cùng một dạ
Nhiều phen đổ nước chẳng hai lòng
Lửa hun không đỏ tin rằng rắn
Khói ám sao xanh ngỡ có rồng
Lem luốc mấy phen đành chịu vậy
Một mai đánh nữa lại nên đồng
Kỷ Hợi (1839)

Nguồn: Phạm Thận Duật - cuộc đời và tác phẩm, NXB Khoa học xã hội, 1989
[1] Nghĩa đen là tra mắm muối vào nồi canh. Nghĩa theo điển cố sách là sự điều hành việc nước của quan Tể tướng (cũng như tra mắm muối vào nồi canh vậy, phải biết điều hoà cho thích đáng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Vịnh cái nồi đồng