07/12/2021 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 05
翹餞別束生題今夕是何夕十首 其五

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2020 11:19

 

Nguyên tác

今夕是何夕,
月圓人且離。
兩地江山萬餘里,
不知何日是舊期。

Phiên âm

Kim tịch thị hà tịch,
Nguyệt viên nhân thả ly.
Lưỡng địa giang sơn vạn dư lý,
Bất tri hà nhật thị cựu kỳ.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Đêm nay chàng có buồn không
Trăng tròn người khuyết cho lòng vương mang
Núi sông muôn dặm hai đàng
Hợp hoan đâu buổi cùng chàng cạn ly

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 05