04/12/2021 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ sự kỳ 14
紀事其十四

Tác giả: Lương Khải Siêu - 梁啟超

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2016 16:38

 

Nguyên tác

含情慷慨謝嬋娟,
江上芙蓉各自憐。
別有法門彌闕陷,
杜陵兄妹亦因緣。

Phiên âm

Hàm tình khảng khái tạ thiền quyên,
Giang thượng phù dung các tự liên.
Biệt hữu pháp môn my khuyết hãm,
Đỗ Lăng huynh muội diệc nhân duyên.

Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê

Ngậm tình khảng khái tạ thuyền quyên,
Sông bến phù dung cũng tự liên.
Còn có phép màu bổ chỗ khuyết,
Anh em họ Đỗ đẹp nhân duyên.
Nguồn: Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục - Chương 8, NXB Văn hoá Thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Khải Siêu » Kỷ sự kỳ 14