29/01/2023 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XXXV
XXXV

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 10/09/2022 06:51

 

Nguyên tác

Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staёl, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
А где такие мадригалы
Себе встречал я иногда:
E sempre bene [*], господа.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chàng quay lại đọc sách không chọn lọc.
Cả Gibbôn, cả Russô chàng đều đọc,
Madoni, Gerder Shamphôrra,
Madame de Stael, Bish, Ticco,
Rồi đọc cả Bel trùm đa nghi luôn thể,
Đọc xong hết tác phẩm của Photenel nữa,
Tác giả Nga chàng cũng đọc vài người,
Không bỏ qua bất cứ cái gì qua tay rồi:
Nào các cuốn Almanách, nào tạp chí,
Nơi tác giả dậy rèn ta đủ thứ,
Nơi ngày nay, người ta rủa xả tôi,
Nơi đăng nhiều các bản tụng ca rồi,
Chính tôi gặp nhiều bài đôi khi nên biết
E sempre bene, thưa quý ngài, viết rất tuyệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XXXV