07/12/2022 23:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát nguyệt thập ngũ dạ tặng Trương công tào
八月十五夜贈張功曹

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2010 19:18

 

Nguyên tác

纖雲四卷天無河,
清風吹空月舒波。
沙平水息聲影絕,
一杯相屬君當歌。
君歌聲酸辭且苦,
不能聽終淚如雨。
洞庭連天九疑高,
蛟龍出沒猩鼯號。
十生九死到官所,
幽居默默如藏逃。
下床畏蛇食畏藥,
海氣濕蟄熏腥臊。
昨者州前捶大鼓,
嗣皇繼聖登夔皋。
赦書一日行萬里,
罪從大辟皆除死。
遷者追回流者還,
滌瑕蕩垢清朝班。
州家申名使家抑,
坎軻只得移荊蠻。
判司卑官不堪說,
未免捶楚塵埃間。
同時輩流多上道,
天路幽險難追攀。
君歌且休聽我歌,
我歌今與君殊科。
一年明月今宵多,
人生由命非由他。
有酒不飲奈明何。

Phiên âm

Tiêm vân tứ quyển thiên vô hà,
Thanh phong xuy không nguyệt thư ba.
Sa bình thuỷ tức thanh ảnh tuyệt,
Nhất bôi tương thuộc quân đương ca.
Quân ca thanh toan từ thả khổ,
Bất năng thính chung lệ như vũ.
Động Đình liên thiên, Cửu Nghi cao,
Giao long xuất một tinh ngô hào.
Thập sinh cửu tử đáo quan sở,
U cư mặc mặc như tàng đào.
Hạ sàng uý xà thực uý dược,
Hải khí thấp chập huân tinh tao.
Tạc giả châu tiền chuý đại cổ,
Tự hoàng kế thánh đăng Quỳ Cao.
Xá thư nhất nhật hành vạn lý,
Tội tòng đại tích giai trừ tử.
Thiên giả truy hồi lưu giả hoàn,
Địch hà đãng cấu thanh triêu ban.
Châu gia thân danh sử gia ức,
Khảm kha chỉ đắc di Kinh Man.
Phán ty ty quan bất kham thuyết,
Vị miễn chuý sở trần ai gian.
Đồng thì bối lưu đa thượng đạo,
Thiên lộ u hiểm nan truy phan.
Quân ca thả hưu thính ngã ca,
Ngã ca kim dữ quân thù khoa.
Nhất niên minh nguyệt kim tiêu đa,
Nhân sinh do mệnh phi do tha.
Hữu tửu bất ẩm nại minh hà.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Trời vắng sao, bốn phương mây mỏng
Vằng vặc trăng, gió lộng tầng không
Bãi dài vắng lặng, làn trong
Mời nhau một chén, giãi lòng bác ca
Lời đau thương đậm đà chua xót
Chưa hết bài, mắt ướt lệ trào
Động Đình liền trời, Nghi cao
Rắn rồng ẩn hiện, vượn gào khỉ than
Tới nhiệm sở gian nan xiết kể
Sống im lìm như thể bôn đào
Nhà hôi hám, e rắn vào
Ăn uống sợ độc, biển trào chướng hơi
Trước dinh châu hôm rồi nổi trống
Vua mới dùng tể tướng Cao Quỳ
Tin ân xá được truyền đi
Một ngày muôn dặm, kể chi tử hình
Kẻ biếm trích biên đình được xá
Rửa ngọc gương trong sạch triều đình
Châu kê tên, sát sứ dìm
Khốn thay chỉ đến được miền Kinh Man
Chức phận thấp nói năng gì được
Khỏi dập vùi roi vọt là may
Mấy người cùng cảnh về ngay
Đường trời hiểm trở, thân này mong chi
Bác hát rồi, giờ nghe tôi hát
Tôi bây giờ nào khác gì ai
Suốt năm sáng nhất đêm nay
Đời người do mệnh, ai gây cho mình?
Rượu đây, không uống, uổng trăng!
Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển II, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Bát nguyệt thập ngũ dạ tặng Trương công tào