23/10/2021 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 050
山居百詠其五十

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 23:44

 

Nguyên tác

山居雖是小茅菴,
大道當陽直指南。
莫任化城忘寶所,
重加精進急須參。

Phiên âm

Sơn cư tuy thị tiểu mao am,
Đại đạo đương dương trực chỉ nam.
Mạc nhiệm Hoá Thành vong Bảo Sở,
Trùng gia tinh tiến cấp tu tham.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi tranh cỏ một tiểu am,
Đạo lớn nêu bày có chỉ nam,
Chớ kẹt Hoá Thành quên Bảo Sở,
Càng thêm siêng gắng gấp nên tham.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 050