28/05/2022 03:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiểm Châu Nguyệt Thành lâu tống Tân phán quan nhập Tần
陝州月城樓送辛判官入秦

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 20/11/2016 12:56

 

Nguyên tác

送客飛鳥外,
城頭樓最高。
樽前遇風雨,
窗裏動波濤。
謁帝向金殿,
隨身唯寶刀。
相思霸陵月,
只有楚偏勞。

Phiên âm

Tống khách phi điểu ngoại,
Thành đầu lâu tối cao.
Tôn tiền ngộ phong vũ,
Song lý động ba đào.
Yết đế hướng kim điện,
Tuỳ thân duy bảo đao.
Tương tư Bá Lăng[1] nguyệt,
Chỉ hữu Sở[2] thiên lao.

Dịch nghĩa

Lúc tiễn khách chim bay bên ngoài,
Khi đứng trên chỗ cao nhất ở đầu thành.
Trước chén rượu là mưa gió,
Từ cửa sổ thấy sông Hoàng Hà nổi sóng.
Ông đi chầu vua nơi điện vàng,
Chỉ đeo bảo đao phòng thân.
Nhớ nhau ở Bá Lăng ông nhìn trăng,
Trên đất Sở tôi chỉ toàn công việc.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim bay bên ngoài như tiễn khách
Đứng ở nơi cao nhất đầu thành
Gió lùa trước chén mưa nhanh
Nhìn qua cửa sổ sông Hoàng sóng xô
Nơi điện vàng chầu vua ông đến
Hông chỉ đeo bảo kiếm phòng thân
Nhớ nhau trăng dõi Bá Lăng
Chỉ tôi đất Sở loanh quanh việc nhiều.
Tác giả làm bài này khoảng năm 762. Nước Tần cũ trong tỉnh Thiểm Tây. Thiểm Châu nay trong huyện Thiểm, tỉnh Hà Nam. Nguyệt Thành trong Thiểm Châu.

Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999
[1] Tên đất gần kinh đô Trường An, nay trong huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.
[2] Chỉ tỉnh Hà Nam, xưa thuộc Sở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Thiểm Châu Nguyệt Thành lâu tống Tân phán quan nhập Tần