28/06/2022 14:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phế tỉnh
廢井

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2012 15:57

 

Nguyên tác

一井當窗淺似田,
誰教不食使人憐。
夜來雨水生三尺,
也喚愚溪喚漫泉。

Phiên âm

Nhất tỉnh đương song thiển tự điền,
Thuỳ giao bất tự sử nhân liên.
Dạ lai vũ thuỷ sinh tam xích,
Dã hoán Ngu khê hoán Mạn tuyền.

Dịch nghĩa

Một cái giếng ngay bên song cửa, nông như ruộng
Ai khiến cho giếng không có nước uống để người ta thương lòng
Mưa đêm, nước đầy ba thước
Nên người gọi là "Khe Ngu" hay "Suối tràn"

Bản dịch của Nguyễn Danh Ninh

Lòng nông như ruộng, giếng bên song
Giếng cạn xui nên nỗi xót lòng
Ba thước nước đầy đêm mưa lớn
"Khe Ngu, suối hỏng" bị người phong
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập II), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Phế tỉnh