01/06/2023 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chùa Ông Núi

Tác giả: Bích Liên hoà thượng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2018 21:45

 

Thạch đỗng xưa tu nổi tiếng thầy,
Thầy nay đâu vắng dấu còn đây.
Giữ chùa ông hộ non xây đá,
Cúng phật vùa hương biển kéo mây.
Nước nhỏ lon bon chuông dưới suối,
Gió khua lốc cốc mõ đầu cây.
Những ai phiền não trường sanh lợi,
Thấy cảnh thời lòng cũng giải khuây.
Chùa Ông Núi tức là chùa Linh Phong ở trên núi Phương Phu quận Phù Cát, cảnh rất đẹp. Xưa có một thiền sư người Trung Quốc đến tu trong hang đá, tục gọi là Ông Núi.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Liên hoà thượng » Chùa Ông Núi