29/11/2021 15:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thu dạ ngoạn nguyệt cảm tác
中秋夜玩月感作

Tác giả: Kim Nông - 金農

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/04/2019 20:59

 

Nguyên tác

當頭無翳欲梯空,
畢竟銀潢潛可通。
世上浮飆與纖浪,
不教闌入玉輪中。

Phiên âm

Đương đầu vô ế dục thê không,
Tất cánh Ngân hoàng[1] tiềm khả thông.
Thế thượng phù tiêu dữ tiêm lãng,
Bất giao lan nhập ngọc luân[2] trung.

Dịch nghĩa

Trên không bị chắn muôn bước lên trời
Hẳn sông Ngân có lối thông kín
Gợn sóng và phong trần trên đời
Không cho dây vào bánh xe ngọc

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trên đầu không chắn muốn lên trời
Thông kín sông Ngân hẳn có nơi
Gợn sóng phong trần trong cõi tục
Bánh xe ngọc chớ để vương rơi
[1] Tức Ngân hà. Ở đây dùng truyền thuyết Trương Khiên cưỡi bè lên Ngân hà.
[2] Bánh xe ngọc, chỉ vầng trăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Nông » Trung thu dạ ngoạn nguyệt cảm tác