26/10/2020 11:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập tái khúc kỳ 1
入塞曲其一

Tác giả: Thẩm Bân - 沈彬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 10:27

 

Nguyên tác

欲為皇王服遠戎,
萬人金甲鼓鼙中。
陣雲暗塞三邊黑,
兵血愁天一片紅。
半夜翻營旗攪月,
深秋防戍劍磨風。
謗書未及明君爇,
臥骨將軍已歿功。

Phiên âm

Dục vị hoàng vương phục viễn Nhung,
Vạn nhân kim giáp cổ bề trung.
Trận vân ám tái tam biên hắc,
Binh huyết sầu thiên nhất phiến hồng.
Bán dạ phiên doanh kỳ giảo nguyệt,
Thâm thu phòng thú kiếm ma phong.
Báng thư vị cập minh quân nhiệt,
Ngoạ cốt tướng quân dĩ một công.

Dịch nghĩa

Vì vua quyết thu phục các rợ Nhung ở xa
Vạn người mặc áo giáp vàng kèm trống trận lên đường
Mây vùng chiến trận che mờ quan ải, tam biên đen ám màu chết chóc
Máu chiến binh chảy đọng thành những khoảnh hồng làm sầu trời đất
Nửa đêm chuyển doanh trại (di quân) cờ bay mờ bóng trăng
Cuối thu đồn thú xa xôi, gió thổi mài xát đao kiếm
Thư nhạo báng (của địch) vua chưa kịp đốt
Thì tướng quân đã chết, công danh tan tành

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vì vua quyết phục Tây Di
Vạn binh trống trận giáp y lên đường
Mây đen vần vũ biên cương
Chiến binh vãi máu, mười phương nhuộm hồng
Nửa đêm quân chuyển trăng rung
Thâm thu trấn viễn gió bung kiếm vàng
Ngạo thư chưa đến thiên nhan
Tướng quân đã chết danh tan đâu còn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Bân » Nhập tái khúc kỳ 1