23/01/2022 09:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Bùi nhị công tử tôn thất Minh Trọng phiếm chu Đà môn mộ yết đãi nguyệt
同裴二公子尊室明仲汎舟沱門暮歇待月

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2014 18:52

 

Nguyên tác

臺鼓報初更,
沙邊宿舸橫。
遠風猶海氣,
過雨復江聲。
倚棹看雲捲,
銜杯待月明。
客心與春意,
無限一時生。

Phiên âm

Đài cổ báo sơ canh,
Sa biên túc khả hoành.
Viễn phong do hải khí,
Quá vũ phục giang thanh.
Ỷ trạo khán vân quyển,
Hàm bôi đãi nguyệt minh.
Khách tâm dữ xuân ý,
Vô hạn nhất thì sinh.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Trống đài báo canh một
Bên bãi cát neo thuyền
Gió xa hơi biển đượm
Mưa tạnh, tiếng sông rền
Dựa chèo nhìn mây cuốn
Ngậm chén đợi trăng lên
Ý xuân với lòng khách
Cùng lúc nẩy bao niềm
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đồng Bùi nhị công tử tôn thất Minh Trọng phiếm chu Đà môn mộ yết đãi nguyệt