15/04/2021 00:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Vương viên ngoại vũ hậu đăng Khai Nguyên tự nam lâu, nhân thù Huy thượng nhân độc toạ sơn đình hữu tặng
同王員外雨後登開元寺南樓,因酬暉上人獨坐山亭有贈

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2012 22:17

 

Nguyên tác

鐘梵經行罷,
香床坐入禪。
岩庭交雜樹,
石瀨瀉鳴泉。
水月心方寂,
雲霞思獨玄。
寧知人世里,
疲病苦攀緣。

Phiên âm

Chung phạm kinh hành bãi,
Hương sàng toạ nhập thiền.
Nham đình giao tạp thụ,
Thạch lại tả minh tuyền.
Thuỷ nguyệt tâm phương tịch,
Vân hà tư độc huyền.
Ninh tri nhân thế lý,
Bì bệnh khổ phan duyên.

Bản dịch của Thông Thiền

Tụng niệm, kinh hành xong
Ngồi giường thơm nhập thiền
Cây cối chen sân núi
Suối reo tuôn đá mềm
Nước trăng, tâm vừa lặng
Mây ráng, nghĩ riêng huyền
Đâu hay người trần thế
Bệnh khổ bởi phan duyên
Huy thượng nhân tức cao tăng Viên Huy 圓晖 ở chùa Khai Nguyên. Khi Trần Tử Ngang đến thăm, sư có làm tặng bài thơ Độc toạ sơn đình 獨坐山亭 (có chỗ chép Thu dạ độc toạ sơn đình 秋夜獨坐山亭). Vì vậy Trần Tử Ngang làm bài thơ này tặng lại.
Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Đồng Vương viên ngoại vũ hậu đăng Khai Nguyên tự nam lâu, nhân thù Huy thượng nhân độc toạ sơn đình hữu tặng