30/06/2022 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành quận
行郡

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 03:03

 

Nguyên tác

艤船河石溯清波,
瀧在爭迎使旆過。
瀘水藩籬洮聚落,
文郎日月蜀山河。
書車萬里邊塵靜,
宇宙千年世事多。
我幸蒙恩開制閫,
驅攘盜賊息干戈。

Phiên âm

Nghĩ thuyền hà thạch tố thanh ba,
Lũng lại tranh nghênh sứ bái qua.
Lô thuỷ phiên ly, Thao tụ lạc,
Văn Lang nhật nguyệt Thục sơn hà.
Thư xa vạn lý biên trần tĩnh,
Vũ trụ thiên niên thế sự đa.
Ngã hạnh mông ân khai chế khổn,
Khu nhương đạo tặc, tức can qua.

Dịch nghĩa

Ngược giòng sóng trong, đậu thuyền ở bến đá,
Kẻ lại coi sông giành nhau đón cờ sứ thần đi qua.
Sông Lô là nơi phên giậu, sông Thao là nơi dân tụ họp,
Đã từng qua ngày tháng nước Văn Lang, non sông vua Thục.
Nay muôn dặm thống nhất, bụi bặm nơi biên cương đã yên tỉnh,
Vũ trụ nghìn năm, đời có nhiều thay đổi.
Ta may mắn đội ơn vua, mở nơi cõi ngoài,
Xua trừ trộm cướp, dập tắt can qua.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Cắm thuyền ngược sóng dạo lên đây,
Đón sứ mừng cờ phấp phới bay.
Lô thuỷ Thao giang phường bản ấy,
Văn Lang Thục quốc nước non này.
Xa thư muôn dặm từng yên tĩnh,
Vũ trụ ngàn năm lắm đổi thay.
Ta đội ơn vua lên trấn thủ,
Tiễu trừ trộm cướp, dẹp binh oai.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Hành quận