02/10/2023 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác
和賈至舍人早朝大明宮之作

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 11:23

 

Nguyên tác

五夜漏聲催曉箭,
九重春色醉仙桃。
旌旗日暖龍蛇動,
宮殿風微燕雀高。
朝罷香煙攜滿袖,
詩成珠玉在揮毫。
欲知世掌絲綸美,
池上於今有鳳毛。

Phiên âm

Ngũ dạ lậu thanh thôi hiểu tiễn,
Cửu trùng xuân sắc tuý tiên đào.
Tinh kỳ nhật noãn long xà động,
Cung điện phong vi yến tước cao.
Triều bãi hưng yên huề mãn tụ,
Thi thành châu ngọc tại huy hào.
Dục tri thế chưởng ty luân mỹ,
Trì[1] thượng ư kim hữu phụng mao[2].

Dịch nghĩa

Tiếng đồng hồ năm canh dồn thẻ báo sáng,
Mùa xuân nơi chín bệ làm say cây đào tiên.
Nắng ấm, hình rồng rắn trên cờ xí lay động,
Gió nhẹ, hình én sẻ trong cung điện bay cao.
Chầu về mang theo khói thơm đầy tay áo,
Thơ xong ngọn bút như reo tiếng châu ngọc.
Mới biết vẻ đẹp ở gác ty luân truyền đời,
Trên ao đến nay vẫn còn dấu lông phụng.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tiếng lậu năm canh dồn thẻ sớm,
Vẻ xuân chin bệ thắm hoa đào.
Nắng soi cờ xí rồng mây lượn,
Gió nhẹ cung đền én sẻ cao.
Chầu bãi áo bào hương khói thoảng,
Thơ thành, ngọn bút ngọc châu xao.
Cho hay văn nghiệp lưu truyền mãi,
Ao phụng nay còn dấu phụng mao.
(Năm 758)

Xem thêm bài Tảo triều Đại Minh cung 早朝大明宮 của Giả Chí. Ngoài ra Vương Duy và Sầm Tham cũng có bài hoạ.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Chỉ ao Phượng Hoàng, chỗ làm việc của xá nhân.
[2] Bài ca ngợi người quân tử có được kẻ hiền hầu hạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác