21/08/2022 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn Sư Phần khai phục Bố chánh, ký tặng

Tác giả: Trần Thiện Chánh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Diệp Đồng vào 05/03/2008 04:13

 

Phiên âm

Cửu trùng tạc dạ phóng kim kê[1]
Hàm mệnh phi lai Tản lĩnh tê (tây)[2]
Trục khách dĩ tùng giang thượng khứ
Xá thư hốt tự dạo trung huề
Ân vinh tín giác sinh đa hạnh
Huân nghiệp thuỳ lân lão cánh đê[3]
Khước quái chuyển thu vô biệt sách
Quyền nghi nhất nhất đãi nhân đề[4]

Dịch nghĩa

Nhà vua[5] đêm trước thả con gà vàng
Ngậm miệng bay tới phía tây núi Tản
Người khách bị đuổi đã theo sông đi khỏi
Thư tha tội chợt lại gặp bên đường
Hương ơn vinh mới rõ đời nhiều may mắn
Nhưng công danh ai thương cho càng già càng kém
Lại lạ việc vận lương không hề có kế sách riêng
Chuyện gì cũng chờ người đề đạt cách xử trí cho thích đáng

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Chín trùng đêm trước có thư truyền
Chiếu chỉ đưa nhanh tới Tản Viên
Khách trích theo sông vừa ruổi thẳng
Thư tha theo lối chợt đưa liền
Hưởng ơn mới biết đời may mắn
Phục chức ai thương số đảo điên
Mọi chuyện đều theo người xử trí
Vận lương cũng lạ kế ngoài biên
Nguồn: Thơ Trần Thiện Chánh, Cao Tự Thanh dịch và giới thiệu, NXB Khoa học xã hội, 1995
[1] Con gà vàng, tên một loại cờ dùng trong lễ đại xá ngày xưa, hình con gà, đầu dát vàng, đây dùng chỉ chiếu thư tha tội.
[] Phía tây núi Tản Viên, chỉ tỉnh Sơn Tây, Nguyễn Bá Nghi được phục chức Bố chánh tỉnh này.
[3] Chỉ vào việc Nguyễn Bá Nghi chỉ được khai phục là Bố chánh mặc dù trước đó từng giữ chức Tổng đốc.
[4] Ý nói triều đình phụ thuộc vào quân Thanh trong việc đánh dẹp bọn phỉ Trung Quốc ở miền Bắc.
[5] Sách chép “chín trùng”, chú thích là dịch từ “cửu trùng”, chỉ nhà vua. Nay tự ý đổi lại luôn là nhà vua cho dễ hiểu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thiện Chánh » Văn Sư Phần khai phục Bố chánh, ký tặng