18/05/2021 15:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ dân - thương

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2010 06:33

 

Một câu thế lợi[1] mở muôn nguồn,
Giàu có đua nhau việc bán buôn.
Các chợ sinh tài[2] trăm họ nhóm,
Chiếc thuyền trực hoá[3] bốn phương luồn.
Trái cân Yến tử[4] không rơi dấu
Cuốn sách Đào công[5] chẳng hết tuồng.
Chờ giá rủi may may gặp vận,
Ra vào biết mấy của nghìn muôn.

Nguồn: Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957
[1] Sự lợi lộc trong đời.
[2] Tiền của sinh sống, các vật bán buôn mưu cuộc sống.
[3] Chở hàng hoá lên đường. Đem các đồ vật đi buôn.
[4] Yến Anh, làm đại phu nước Tề. Tề Cảnh công ban nghìn vàng, Yến Anh từ chối đôi ba phen không nhận lãnh. Vua vẫn một mực ép nài. Yến Anh nói "Kẻ hạ thần không nghèo". Ý nói ngay thẳng, thấy của không ham muốn.
[5] Phạm Lãi sau khi giúp vua Việt là Câu Tiễn khôi phục đất nước, rong thuyền chơi nhởn năm hồ. Đi đến đâu, buôn bán giỏi mà làm giàu. Lấy tên họ khác là Đào Chu. Còn truyền tụng một quyển "Đào công trí phú" dạy cách đi buôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Tứ dân - thương