03/03/2021 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ Tử ca kỳ 2
瓠子歌其二

Tác giả: Lưu Triệt - 劉徹

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2008 10:21

 

Nguyên tác

河湯湯兮激潺湲,
北渡迂兮浚流難。
搴長筊兮沉美玉,
河伯許兮薪不屬。
薪不屬兮衛人罪,
燒蕭條兮噫乎何以御水?
頹林竹兮楗石菑,
宣房塞兮萬福來!

Phiên âm

Hà thang thang hề khích sàn viên,
Bắc độ vu hề tuấn[1] lưu nan.
Khiên trường hào hề trầm mỹ ngọc[2],
Hà bá hứa hề tân bất chúc.
Tân bất chúc hề Vệ[3] nhân tội,
Thiêu tiêu điều hề y hồ hà dĩ ngự thuỷ?[4]
Đồi lâm trúc hề kiến thạch tri[5],
Tuyên Phòng[6] tái hề vạn phúc lai!

Dịch nghĩa

Sông chảy cuồn cuộn, nước bắn tung,
Bờ bắc trở nên xa tắp, khó khơi thông được dòng.
Cầm gậy dài cắm, thả ngọc quý xuống,
Hà bá hứa, gỗ không đủ ngăn nước.
Gỗ không đủ, người nước Vệ nguy khốn,
Đốt tiêu điều hết, lấy gì để ngăn nước?
Lên rừng chặt trúc, bện đất vào để ngăn,
Xây đê Tuyên Phòng, vạn phúc tới.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Sông cuồn cuộn chừ nước bắn tung,
Bờ bắc xa chừ khó khơi thông.
Cắm gậy dài chừ ngọc đẹp thả,
Hà bá hứa chừ gỗ chẳng đủ.
Gỗ chẳng đủ chừ dân Vệ khốn,
Đốt tiêu điều chừ ôi chao lấy gì ngăn nước?
Chặt trúc rừng chừ bện đất che,
Tuyên Phòng xây chừ vạn phúc về.
[1] Đào đường khơi thông dòng chảy. Câu này ý nói sông Hoàng Hà vỡ ở phía nam, muốn đào khơi thông ở phía bắc để cho dòng chảy trở về như cũ nhưng rất khó khăn.
[2] Lấy gỗ cắm bịt vào chỗ nước vỡ và thả ngọc quý cầu thần sông trợ giúp.
[3] Hồ Tử thuộc Đông Quận, xưa là đất của nước Vệ.
[4] Câu này ý nói dân Đông Quận đã đốt tiêu điều hết củi, không còn củi gỗ để lấp vào chỗ nước vỡ.
[5] Lấy trúc đan thành chiếc sọt rồi cho đất vào, xếp chồng vào chỗ nước vỡ để ngăn.
[6] Cung Tuyên Phòng, còn viết là 宣防, nay ở trên đê Hồ Tử, thuộc huyện Bộc Dương, tỉnh Hà Nam. Sau khi trị thuỷ sông Hồ Tử thành công, Hán Vũ Đế cho xây cung này trên đê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Triệt » Hồ Tử ca kỳ 2