01/12/2022 05:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu Châu Động Mân
柳州峒氓

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2009 17:50

 

Nguyên tác

郡城南下接通津,
異服殊音不可親。
青箬裹鹽歸峒客,
綠荷包飯趁虛人。
鵝毛御臘縫山脊,
雞骨占年拜水神。
愁向公庭問重譯,
欲投章甫作文身。

Phiên âm

Quận thành nam hạ tiếp thông tân,
Dị phục thù âm bất khả thân.
Thanh nhược khoả diêm quy Động khách,
Lục hà bao phạn sấn hư[1] nhân.
Nga mao ngự lạp phùng sơn tích,
Kê cốt chiêm niên bái thuỷ thần.
Sầu hướng công đình vấn trọng dịch,
Dục đầu chương phủ tác văn thân[2].

Dịch nghĩa

Cửa nam thành quận dẫn xuống bến chợ,
Người Mân mặc áo lạ, nói tiếng khác, khó làm quen.
Người núi Động mua muối gói trong lá tre xanh mang về,
Người đi chợ mang theo cơm gói trong lá sen.
Người trên núi cũng may được áo lạnh nhồi lông ngỗng,
Họ bói năm tốt xấu qua xương gà luộc trong lễ cúng thần nước.
Lòng buồn muốn nhờ mấy người thông dịch trong quận đường,
Quăng bỏ văn chương, giúp vẽ mình.

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Thành quân phương nam đến hải biên
Líu lo tục lạ khó làm quen
Sơn nhân gói muối bằng tàu trúc
Động khách đùm cơm với lá sen
Lông ngỗng may chăn phòng khí lạnh
Chân gà chiêm vận lễ đầu niên
Công đình buồn hỏi người thông dịch
Được trổ mình hoa bỏ mũ liền
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
[1] Tiếng Hán diễn âm tiếng Mân, có nghĩa là cái chợ.
[2] Người Mân khi lặn xuồng nước bắt cá nhỏ, có tục vẽ mình để cá lớn kinh sợ không làm hại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Liễu Châu Động Mân