28/11/2021 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo thu kinh khẩu lữ bạc tặng Trương thị ngự
早秋京口旅泊贈張侍御

Tác giả: Lý Gia Hựu - 李嘉祐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2014 17:04

 

Nguyên tác

移家避寇逐行舟,
厭見南徐江水流。
吳地征徭非舊日,
秣陵凋弊不勝秋。
千家閉戶無砧杵,
七夕何人望斗牛。
只有同時驄馬客,
偏題尺牘問窮愁。

Phiên âm

Di gia tỵ khấu trục hành chu,
Yếm kiến Nam Từ giang thuỷ lưu.
Ngô địa chinh dao phi cựu nhật,
Mạt Lăng điêu tệ bất thăng thu.
Thiên gia bế hộ vô châm chử,
Thất tịch hà nhân vọng Đẩu Ngưu.
Chỉ hữu đồng thì thông mã khách,
Thiên đề xích độc vấn cùng sầu.

Dịch nghĩa

Gia đình bỏ nhà đi chạy giặc bằng thuyền
Nhìn mãi nước trôi ở Nam Từ này mà phát ngán
Ở đất Ngô việc thu thuế và bắt phu khác thời trước
Vùng Mạt Lăng điêu tàn và tồi tệ chẳng có vẻ thu tí nào
Nhà nhà đóng cửa không nghe tiếng chày giặt quần áo
Đêm 7 tháng 7 đâu còn ai đứng ngắm sao Đẩu, sao Ngưu
Chỉ có người cưỡi ngựa lông đốm trong lúc này
Là biên thư hỏi thăm về nỗi buồn cùng tận mà thôi

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Lên thuyền trốn giặc bỏ nhà thôi,
Ngao ngán Nam Từ nước chảy xuôi.
Phu, thuế đất Ngô giờ khác trước,
Điêu tàn vùng Mạt cảnh thu tồi.
Ngàn nhà đóng cửa không chày giặt,
Thất tịch ai nhìn Ngưu Đẩu soi.
Có khách lúc này dong ngựa đốm,
Biên thư thăm hỏi, gợi buồn ơi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Gia Hựu » Tảo thu kinh khẩu lữ bạc tặng Trương thị ngự