23/06/2021 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ phong kỳ 10 (Tề hữu thích thảng sinh)
古風其十(齊有倜儻生)

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2014 23:23

 

Nguyên tác

齊有倜儻生,
魯連特高妙。
明月出海底,
一朝開光耀。
卻秦振英聲,
後世仰末照。
意輕千金贈,
顧向平原笑。
吾亦澹蕩人,
拂衣可同調。

Phiên âm

Tề hữu thích thảng sinh,
Lỗ Liên đặc cao diệu.
Minh nguyệt xuất hải để,
Nhất triêu khai quang diệu.
Khước Tần chấn anh thanh,
Hậu thế ngưỡng mạt chiếu.
Ý khinh thiên kim tặng,
Cố hướng Bình Nguyên tiếu.
Ngô diệc đạm đãng nhân,
Phất y khả đồng điệu.

Dịch nghĩa

Nước Tề có nhiều người tài ba lỗi lạc,
Trong đó đặc biệt Lỗ Trọng Liên cao minh hơn cả.
Như ngọc dạ quang lấy từ đáy biển,
Một sớm mang lên bờ phát ra ánh sáng.
Lời khước từ đầu hàng vua Tần làm chấn động anh hào,
Đời sau mãi còn ngưỡng mộ.
Không nhận một ngàn lượng vàng tặng,
Cười thản nhiên trước Bình Nguyên Quân.
Ta là kẻ vốn bình dị không ham danh lợi,
Xin rũ áo đứng lên nhận là người đồng điệu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước Tề nhiều người tài lỗi lạc
Trong số này đặc sắc Lỗ Liên
Dạ quang dưới biển mang lên
Một hôm phát sang vô vàn thanh cao
Chống hàng Tần anh hào nể mặt
Mãi đời sau còn nhắc uy danh
Ngàn vàng không nhận đã đành
Còn cười trước tướng Bình Nguyên không màng
Bình sinh danh lợi không ham
Ta xin rũ áo nhận làm hậu sinh
Thời Chiến Quốc, vua Tần cho quân vây kinh đô Hàm Đan nước Triệu, rồi cho thuyết khách khuyên Triệu đầu hàng. Lỗ Trọng Liên gặp tướng giữ thành bên Triệu là Bình Nguyên Quân khuyên không nên hàng và gay gắt tranh luận với thuyết khách bên Tần. Vừa lúc đó, Tín Lăng Quân nước Nguỵ đem quân đến giải vây, quân Tần phải rút về. Bình Nguyên Quân tặng Liên một ngàn lạng vàng nhưng Liên không nhận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Cổ phong kỳ 10 (Tề hữu thích thảng sinh)