19/01/2022 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Trường Ninh công chúa Lưu Bôi trì kỳ 6
遊長寧公主流杯池其六

Tác giả: Thượng Quan Chiêu Dung - 上官昭容

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 14/08/2016 00:05

 

Nguyên tác

憑高瞰迥足怡心,
茵閣桃源不暇尋。
餘雪依林成玉樹,
殘霙點岫即瑤琴。

Phiên âm

Bằng cao khám huýnh túc di tâm,
Nhân các Đào Nguyên[1] bất hạ tầm.
Dư tuyết y lâm thành ngọc thụ,
Tàn anh điểm tụ tức dao cầm.

Dịch nghĩa

Đứng trên cao nhìn xuống xa xa cũng đủ thấy lòng nhẹ nhõm,
Có căn gác êm ấm này cần chi phải đi tìm cõi Đào Nguyên nữa.
Tuyết đọng trong rừng làm các cây đẹp như cây ngọc,
Hoa tuyết tàn trên núi nom như chiếc đàn cẩn ngọc dao.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn từ cao thấy lòng nhẹ nhõm
Căn gác êm đâu muốn Đào nguyên
Cây rừng như ngọc tuyết lèn
Trên non tuyết đọng như đàn ngọc dao.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Theo sự tích, về đời nhà Tấn, có người đánh cá ở huyện Vũ Lăng tỉnh Hồ Nam đi ngược một dòng suối, thấy hoa đào trôi theo dòng. Nhìn vào xa xa, thấy xóm làng, người đi lại dáng nhẹ nhàng như tiên nhân. Người ấy về báo quan huyện. Quan huyện sai người tới coi thì không còn thấy một dấu vết nào nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Quan Chiêu Dung » Du Trường Ninh công chúa Lưu Bôi trì kỳ 6