24/10/2021 20:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 2
謝阮運同惠帶其二

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 08:40

 

Nguyên tác

少曾塗抹亦西施,
老大如今色愛衰。
翰苑腰犀無夢到,
畔株守兔幾時離。
術窮五技將安用,
分揣三休已是宜。
誰使強顏猶館下,
隨人自愧樂青時。

Phiên âm

Thiếu tằng đồ mạt diệc Tây Thi,
Lão đại như kim sắc ái suy.
Hàn uyển yêu tê vô mộng đáo,
Bạn châu thủ thố kỷ thời ly.
Thuật cùng ngũ kỹ tương an dụng,
Phận suỷ tam hưu dĩ thị nghi,
Thuỳ sử cường nhan do quán hạ,
Tuỳ nhân tự quý lạc thanh thì.

Dịch nghĩa

Lúc trẻ từng học đòi Tây Thi tô son đánh phấn,
Bây giờ già cả, nhan sắc và sùng ái giảm sút nhiều rồi.
Không còn mơ tưởng sự mang đai da tế nơi Hàn uyển,
Chẳng mấy khi rời cảnh đợi thỏ bên cây.
Năm ngón tài hèn đã hết còn dùng đâu được,
Ba điều nghỉ ngợi là phải tự lượng sức mình.
Có ai bắt ta trơ mặt ở lại mãi nơi quan các,
Tự lấy làm thẹn đã theo đòi người khác vui thú thanh bình.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lúc trẻ học Tây Thi đánh phấn,
Giờ già nhan sắc giảm nhiều rồi.
Không còn Hàn uyển đai mơ tưởng,
Đợi thỏ bên cây chẳng mấy rời.
Năm ngón tài hèn dùng hết được,
Ba điều nghỉ ngợi lượng tài thôi.
Đâu ai bắt ta trơ quan các,
Vui thú thanh bình theo thẹn đòi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 2