20/03/2023 16:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (V)
無題

Tác giả: Phạm Kỳ - 梵琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2017 18:25

 

Nguyên tác

天人莫不證神通,
一一黃金色相同。
散眾妙花為佛事,
盡塵沙界起香風。
身光觸體成柔軟,
樂具流音說苦空。
卻倚雕欄望寶樹,
無邊佛國在其中。

Phiên âm

Thiên nhân mạc bất chứng thần thông,
Nhất nhất hoàng kim sắc tướng đồng.
Tán chúng diệu hoa vi Phật sự,
Tận trần sa giới khởi hương phong.
Thân quang xúc thể thành nhu nhuyễn,
Nhạc cụ lưu âm thuyết khổ không.
Khước ỷ điêu lan vọng bảo thụ,
Vô biên Phật quốc tại kỳ trung.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Sang hèn niệm Phật chẳng hoài công,
Đều được thần thông tướng tốt đồng.
Rải diệu sắc hoa làm Phật sự,
Khắp vi trần cõi nổi hương phong.
Quang minh soi đến thân điềm lạc,
Âm nhạc nghe rồi ngộ khổ không.
Tựa ngọc lan can xem bảo thọ,
Không ngằn cõi Phật hiện bên trong.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Kỳ » Vô đề (V)