23/06/2021 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phan Bân Lão xuất thập sổ thi giai hữu hoài Tô Đam Châu giả nhân phú nhị thủ kỳ 1
潘豳老出十數詩皆有懷蘇儋州者因賦二首其一

Tác giả: Hạ Chú - 賀鑄

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 10:01

 

Nguyên tác

人煙寂絕鬼門關,
更指儋州杳莽間。
三四月交天漏雨,
東南地盡水浮山。
依迷春草鴒原失,
響像秋風鶴馭還。
回羡河陽賢父子,
雪堂曾伴十年閑。

Phiên âm

Nhân yên tịch tuyệt Quỷ Môn quan,
Cánh chỉ Đam Châu diểu mãng gian.
Tam tứ nguyệt giao thiên lậu vũ,
Đông nam địa tận thuỷ phù san.
Y mê xuân thảo linh nguyên[1] thất,
Hưởng tượng thu phong hạc ngự hoàn.
Hồi tiện Hà Dương hiền phụ tử[2],
Tuyết Đường[3] tằng bạn thập niên nhàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Quỷ Môn quan tuyệt không khói bếp,
Hướng Đam Châu xa tắp cỏ hoang.
Tháng ba, tư trời mưa rót xuống,
Nước ngập non cuối đất đông nam.
Lạc thảo nguyên mất tình gia thất,
Cưỡi hạc về mờ gió thu sang.
Lại Hà Dương họp hiền phụ tử,
Bạn Tuyết Đường hằng chục năm nhàn.
Đam Châu tức đảo Hải Nam. Tô Đam Châu tức Tô Thức vì ông có thời gian bị trích xuống Đam Châu.

[1] Chỉ tình anh em thương yêu nhau.
[2] Chỉ ba cha con Tô Tuân 蘇洵, Tô Thức 蘇軾 và Tô Triệt 蘇轍, gọi là Tam Tô.
[3] Nhà ở của Tô Thức, bốn vách vẽ tuyết để nói ý chí trong sạch cao khiết của ông. Ông có viết bài tán văn Tuyết Đường ký 雪堂記 dưới dạng đối đáp để nói về ngôi nhà nầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Chú » Phan Bân Lão xuất thập sổ thi giai hữu hoài Tô Đam Châu giả nhân phú nhị thủ kỳ 1