23/07/2024 13:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất tái từ
出塞詞

Tác giả: Mã Đái - 馬戴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2014 16:57

 

Nguyên tác

金帶連環束戰袍,
馬頭衝雪度臨洮。
捲旗夜劫單于帳,
亂斫胡兒缺寶刀。

Phiên âm

Kim đới liên hoàn thúc chiến bào,
Mã đầu xung tuyết độ Lâm Thao[1].
Quyển kỳ dạ kiếp Thiền Vu trướng,
Loạn chước Hồ nhi khuyết bảo đao.

Dịch nghĩa

Dây lưng sắc vàng nịt chắc áo trận,
Thúc ngựa xông vào trời đang đổ tuyết để tới Lâm Thao.
Ban đêm, cờ cuốn lại đột kích doanh trại Thiền Vu,
Chém quân Hồ nhiều đến nỗi mẻ cả đao quý.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dây lưng vàng nịt quanh áo trận
Vượt tuyết đang rơi đến Lâm Thao
Ban đêm đột kích Thiền Vu
Chém quân Hồ đến mẻ hư đao vàng
[1] Nay là huyện Dân, tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mã Đái » Xuất tái từ