10/12/2021 00:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Để Hoàng Châu
抵黃州

Tác giả: Tổ Chi Vọng - 祖之望

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 09:16

 

Nguyên tác

百八江程一日馳,
蒲帆葉葉渚風吹。
三年再作黃州客,
千里來參玉版師。
西塞魚肥新漲落,
東坡草長舊磯移。
中流疊鼓鳴笳處,
赤壁城頭日暮時。

Phiên âm

Bách bát giang trình nhất nhật trì,
Bồ phàm diệp diệp chử phong xuy.
Tam niên tái tác Hoàng Châu khách,
Thiên lý lai tham ngọc bản[1] si.
Tây Tái[2] ngư phì tân trướng lạc,
Đông Pha[3] thảo trưởng cựu ky di.
Trung lưu điệp cổ minh già xứ,
Xích Bích thành đầu nhật mộ thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngày đi trăm tám đoạn sông,
Gió đưa buồm cói xuôi dòng cũng mau.
Ba năm trở lại Hoàng Châu,
Xa xôi về kiếm sông sâu cá tầm.
Cá to Tây Tái nước dầm,
Ghềnh câu cỏ mọc sườn đông ngút ngàn.
Trống khua khèn thổi râm rang,
Đầu thành Xích Bích chiều đang xuống dần.
Toàn Châu nay là khu vực Tráng tộc giữa Quảng Tây và Quế Lâm, vùng thượng nguồn sông Tương.

[1] Ngọc bản viết 玉板 hoặc 玉版, tên một loại cá còn gọi là chá ngư 蜡魚, hoàng ngư 鰉魚, tầm hoàng ngư 鱘鰉魚, thường gọi là cá tầm, cá triên 鱣.
[2] Núi nằm phía đông Hoàng Thạch, bờ nam sông Trường Giang. Từ của Trương Chí Hoà: “Tây Tái sơn tiền bạch lộ phi, Đào hoa lưu thuỷ quyết ngư phì” 西塞山前白鷺飛,桃花流水鱖魚肥.
[3] Đất phía đông thành Hoàng Châu, thị trấn Hoàng Cương. Khi Tô Thức 蘇軾 bị đày xuống đây, đã suất lãnh gia nhân làm nhà ở và trồng trọt cày cấy phía đông thành Hoàng Châu, lấy hiệu là Đông Pha cư sĩ 東坡居士.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tổ Chi Vọng » Để Hoàng Châu