02/12/2021 20:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất tái kỳ 2
出塞其二

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2005 02:09

 

Nguyên tác

騮馬新跨白玉鞍,
戰罷沙場月色寒。
城頭鐵鼓聲猶震,
匣裡金刀血未乾。

Phiên âm

Lưu mã[1] tân khoá bạch ngọc an,
Chiến bãi sa trường nguyệt sắc hàn.
Thành đầu thiết cổ thanh do chấn,
Hạp lý kim đao huyết vị can.

Dịch nghĩa

Ngựa hoa lưu mới cưỡi, yên ngọc trắng,
Sa trường sau cuộc chiến, mặt trăng sắc lạnh lẽo.
Ở đầu thành tiếng trống sắt như còn vang động,
Đao mạ vàng trong bao còn chưa khô máu.

Bản dịch của Phụng Hà

Cưỡi ngựa tứ lưu, yên bạch ngọc,
Sa trường ngưng chiến lạnh trăng cao.
Trống trận còn vang đầu thành vắng,
Đao vàng trong hộp máu chưa khô.
Có nơi chép bài này là Quân hành 軍行 của Lý Bạch.

[1] Ngựa hoa lưu, một trong tám giống ngựa chiến tốt có từ đời nhà Chu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Xuất tái kỳ 2