27/01/2023 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trù Bút dịch
籌筆驛

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 13:25

 

Nguyên tác

猿鳥猶疑畏簡書,
風雲常為護儲胥。
徒令上將揮神筆,
終見降王走傳車。
管樂有才原不忝,
關張無命欲何如。
他年錦里經祠廟,
梁父吟成恨有餘。

Phiên âm

Ngư điểu[1] do nghi úy giản thư,
Phong vân thường vị hộ trừ tư.
Ðồ linh thượng tướng[2] huy thần bút,
Chung kiến hàng vương[3] tẩu truyện xa.
Quản Nhạc[4] hữu tài nguyên bất thiểm,
Quan Trương[5] vô mệnh phục hà như.
Tha niên Cẩm lý[6] kinh từ miếu,
"Lương phủ ngâm[7]" thành hận tự dư.

Dịch nghĩa

Người ta ngờ rằng tại đây chim cá cũng vẫn còn sợ tờ thư lệnh
Gió mây vẫn mãi mãi che chở phên giậu chốn quân doanh
Thật uổng công cho vị Thượng tướng (Khổng Minh) vung ngọn bút thần
Cuối cùng thấy vua đầu hàng đi trên xe trạm.
Ngài thực không thua kém chi Quản Nhạc có tài,
Nhưng Quan Trương không có mệnh, thì biết làm sao!
Sau này, đi qua đền thờ Ngài ở miếu Cẩm Lý
Ngâm xong bài Lương phủ, nổi giận chứa chan...

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Chim vượn như còn sợ lệnh quân,
Chắn che đây mãi gió mây vần.
Uổng công thượng tướng mưu thần toán,
Rút cục, hàng vương xe trói thân.
Quản Nhạc sánh tài không hổ thẹn,
Quan Trương mệnh yểu, biết xoay vần?
Miếu thờ Cẩm Lí sau có dịp,
Hận còn dù trọn Lương phụ ngâm!
Trù Bút dịch: ở phía bắc huyện Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên. Tương truyền thời Tam Quốc, Khổng Minh đóng quân ở đây, trù tính kế hoạch.

[1] Có bản ghi là "viên điểu" (vượn chim).
[2] Chỉ Khổng Minh.
[3] Chỉ Thục hậu chủ Lưu Thiện, hàng nước Nguỵ.
[4] Tức Quản Trọng, chính trị gia nổi tiếng thời Xuân Thu, và Nhạc Nghị, danh tướng thời Chiến Quốc. Khổng Minh từng tự ví mình với Quản Nhạc.
[5] Quan Vân Trường và Trương Phi, hai đại tướng và là anh em kết nghĩa của Thục tiên chủ Lưu Bị.
[6] Tên đất ở phía nam Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.
[7] Tên tác phẩm của Khổng Minh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Trù Bút dịch