05/12/2022 02:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí nhật khiển hứng phụng ký bắc tỉnh cựu các lão lưỡng viện cố nhân kỳ 1
至日遣興奉寄北省舊閣老兩院故人其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2015 04:15

 

Nguyên tác

去歲茲辰捧禦床,
五更三點入鵷行。
欲知趨走傷心地,
正想氛氳滿眼香。
無路從容陪語笑,
有時顛倒著衣裳。
何人錯憶窮愁日,
愁日愁隨一線長。

Phiên âm

Khứ tuế tư thần ủng ngự sàng,
Ngũ canh tam điểm nhập uyên hàng.
Dục tri xu tẩu thương tâm địa,
Chính tưởng phân uân mãn nhãn hương.
Vô lộ tòng dung bồi ngữ tiếu,
Hữu thì điên đảo trước y thường.
Hà nhân thố ức cùng sầu nhật,
Sầu nhật sầu tuỳ nhất tuyến trường.

Dịch nghĩa

Giờ này năm trước bái lạy trước thềm vua,
Năm canh ba đợt đi theo hàng các quan như bày cò.
Muốn biết nơi xum xoe làm đau lòng người như thế nào,
Mà cứ tưỏng đến hương thơm đang mù trước mắt kia.
Có lối nào để mà đưa là lời nói cười đâu,
Có lúc lúng túng vì bộ áo quần mặc.
Ai là kẻ nhớ nhầm cái ngày đau buồn nhất đó,
Ngày đau buồn khiến lòng như sợi dây kéo dài mãi ra.

Bản dịch của Phạm Doanh

Giờ này năm trước lạy ngai vua,
Năm canh ba đợt bước như cò.
Muốn biết xum xoe nơi thảm hại,
Lại ngờ ngây ngất chốn thơm tho
Không lối nhẩn nha cười thoải mái,
Lại khi bối rối áo so ro.
Ai người nhớ buổi buồn khôn xiết,
Ngày buồn buồn rối hệt như tơ.
(Năm 758)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Chí nhật khiển hứng phụng ký bắc tỉnh cựu các lão lưỡng viện cố nhân kỳ 1